Skip to content
Ånäset 0934-290 00

BokslutÅrsredovisning

Vid räkenskapsårets slut skall räkenskaperna sammanställas. Hur denna sammanställning ska upprättas och se ut, regleras i huvudsak av bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL).

Årsredovisning: består av resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse.

Årsbokslutet: består av resultaträkning, balansräkning och noter – en enklare form av årsredovisningen. Lägre krav på information.

Sammanfattningsvis gäller följande:

Årsbokslut

När räkenskapsåret är slut är det dags att upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Alla företag ska upprätta någon form av årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning.

Större Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprätta årsredovisning enligt K3

Övriga mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan istället välja att tillämpa K2


Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. Räkenskapsåret omfattar i regel tolv månader och kan löpa enligt följande:

  •  1 januari – 31 december (kalenderår)
  •  1 maj – 30 april (brutet räkenskapsår)
  •  1 juli – 30 juni (brutet räkenskapsår)
  •  1 september – 31 augusti (brutet räkenskapsår)

Verksamhet som startar efter 1 juli kan få ett förlängt första räkenskapsår som omfattar maximalt 18 månader, som exempelvis 1 juli 2013 – 31 december 2014.

Olika regler för räkenskapsår gäller för olika företagsformer.

Enskild näringsidkare och handelsbolag

Enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte har delägare som är juridisk person kan endast ha kalenderår som räkenskapsår.
Om alla delägare i ett handelsbolag är juridiska personer, som till exempel aktiebolag, är brutet räkenskapsår möjligt.

Aktiebolag och ekonomisk förening

Aktiebolag och ekonomisk förening får välja mellan kalenderår och brutet räkenskapsår.

Årsbokslut

Årsbokslut är en sammanställning och avslutning av den löpande redovisningen för räkenskapsåret. Sammanställningen sker i form av en resultaträkning och en balansräkning. 
Resultaträkningen ska ge ett rättvisande resultat för perioden, det vill säga för räkenskapsåret. Balansräkningen är en sammanställning över företagets förmögenhet, tillgångar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen.

Årsredovisning

En årsredovisning består av en resultaträkning, en balansräkning samt en förvaltningsberättelse. Revisorn ska sedan granska årsredovisningen i en revisionsberättelse. Resultaträkningen ska ge ett rättvisande resultat för perioden, det vill säga för räkenskapsåret. Balansräkningen är en sammanställning över företagets förmögenhet, tillgångar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen.

Årsredovisningen är till skillnad från årsbokslutet en offentlig handling. Bolagsverket är den myndighet som samlar in och registrerar företagens årsredovisningar.

Hos Bolagsverket kan du mot en avgift få ut årsredovisningar och annan offentlig information ur Näringslivsregistret.

Olika regler för olika företagsformer

Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek.

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare ska upprätta årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Om omsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor kan förenklat årsbokslut tillämpas.

Handelsbolag

Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare ska upprätta årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Om omsättningen uppgår till högst tre miljoner kronor kan förenklat årsbokslut tillämpas.
Handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare ska alltid ha godkänd eller auktoriserad revisor och upprätta årsredovisning som skickas in till Bolagsverket.

Många anställda eller stor omsättning

Auktoriserad eller godkänd revisor krävs för enskild näringsidkare och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare om minst två av följande villkor är uppfyllda.

  • Medelantalet anställda har under var och ett av de senaste två åren uppgått till fler än 50
  • Företagets balansomslutning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 25 miljoner kronor
  • Företagets nettoomsättning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.
Aktiebolag

From 1 november 2010 behöver aktiebolag som har i genomsnitt färre än 3 personer anställda, en balansomslutning under 1,5 mkr och nettoomsättning under 3 mkr senaste 2 åren inte ha revisor men alla aktiebolag måste upprätta årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Revisor i aktiebolag måste vara godkänd eller auktoriserad.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening ska alltid ha revisor och upprätta årsredovisning. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra en god revision. Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket om myndigheten begär det.
Om minst två av följande villkor är uppfyllda måste den ekonomiska föreningen ha en godkänd eller auktoriserad revisor samt skicka in årsredovisningen till Bolagsverket utan uppmaning.

  • Medelantalet anställda har under var och ett av de senaste två åren uppgått till fler än 50.
  • Företagets balansomslutning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 25 miljoner kronor.
  • Företagets nettoomsättning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vi hjälper dig att sammanställa och avsluta räkenskapsåret enligt gällande bestämmelser.

Vårt strategiska läge mitt emellan Umeå och Skellefteå gör oss attraktiva för kunder i Ånäset, Vindeln, Umeå, Skellefteå, Lycksele, Vilhelmina och Storuman men med teknikens möjligheter har vi möjlighet till kunder över hela Sverige.

Vi är en byrå som står för trygghet och gemenskap.