Skip to content
Ånäset 0934-290 00

Allmänna villkor

Bas i Ånäsets allmänna villkor
Uppdaterade 2024-01-02

lnledning

Dessa allmänna villkor (nedan ”Allmänna villkor” eller ”Villkoren”) ersätter samtliga Bas i Ånäsets tidigare allmänna villkor. Villkoren utgör en integrerad del av det Uppdragsavtal som Kunden ingått med Bas i Ånäset och gäller för samtliga däri specificerade uppdrag/tjänster som Bas i Ånäset ska utföra åt Kunden. Uppdragsavtalet tillsammans med avtalad/e tjänst/er enligt Tjänstebilaga, dessa Allmänna villkor och, i förekommande fall, Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör tillsammans ”Avtalet”. Bas i Ånäset förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar träder i kraft femton (15) dagar efter det att Bas i Ånäsets meddelat Kunden om förändringen. Som Kund erhåller du information om förändringar av Villkoren genom att vi publicerar uppdaterade Allmänna villkor via bas.ac.se. Om du som Kund inte accepterar de förändrade Villkoren har du rätt att frånträda Avtalet. Den senaste och gällande versionen av dessa Allmänna villkor finns alltid tillgängliga via bas.ac.se

Tystnadsplikt och kundsekretess

1) Bas i Ånäset åtar sig att för Kundens räkning utföra avtalade tjänster i enlighet med Avtalet och gällande lagar och föreskrifter. Bas i Ånäset medarbetare har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt interna riktlinjer. Tystnadsplikten och kundsekretessen innebär att information som erhållits genom Uppdraget inte får föras vidare utan godkännande från Kunden, om inte annat följer av lag eller på begäran från behörig myndighet eller professionella skyldigheter som följer av medlemskapet i SRF Konsulterna. Tystnadsplikten omfattar inte offentliga eller allmänt tillgängliga uppgifter.

2) Undantag från tystnadsplikten kan förekomma i särskilda fall, se punkt 9 och 14.

Utförandet av Uppdraget

3) Avtalet eller delar av tjänster/uppdrag kan komma att utföras av andra bolag som från tid till annan är underleverantörer till Bas i Ånäset. Samtliga Bas i Ånäsets åtaganden mot Kunden gäller även för dessa bolag.

Kundens ansvar

4) Kunden har alltid det yttersta ansvaret för lämnade uppgifter och att ställföreträdaren eller angiven kontaktperson för Kunden har behörighet att företräda Kunden. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla som presenteras och godkänns i samband med inloggning eller beställning av respektive tjänst.

5) Kunden är självständigt ansvarig för att lämna fullständiga och korrekta uppgifter som Bas i Ånäset behöver för utförandet av Uppdraget. Kunden är medveten om att resultatet av Bas i Ånäsets arbete baseras på de uppgifter som Kunden lämnar. Bas i Ånäset tar därför inget ansvar för sådana fel som kan hänföras till Kundens lämnade uppgifter. Detta gäller även i uppdrag där Bas i Ånäsets biträde är långtgående.

6) Om Kunden lämnar in uppgifter eller material för sent, i ofullständigt skick eller i övrigt inte följer från tid till andra överenskomna instruktioner, förbehåller sig Bas i Ånäset rätten att ta ut arvode på löpande räkning för sådant arbete som tillkommer på grund av Kundens agerande om inte annat specificeras i Tjänstebilaga. Om materialet har sådana brister som nämns ovan kan Bas i Ånäset inte garantera att eventuella tidsfrister, såsom inlämning till myndigheter, efterlevs och Bas i Ånäset är därmed inte heller ansvarigt för konsekvenserna av förseningarna.

7) Kunden ansvarar för att snarast möjligt informera Bas i Ånäset om eventuella förändringar gällande exempelvis faktureringsadress, kontaktuppgifter eller andra viktiga upplysningar som behövs för att Bas i Ånäset ska kunna fullgöra Avtalet.

Arvode

8) Bas i Ånäset har under hela avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete, inklusive ersättning för utlägg och andra överenskomna tillkommande kostnader. För Uppdraget ska Kunden erlägga arvode enligt vad som överenskommits i respektive Tjänstebilaga. Om inget arvode framgår av Tjänstebilagan utgår arvode på löpande räkning och beräknas efter vid var tid gällande prislista. Bas i Ånäset förbehåller sig rätten att justera de priser som gäller enligt Tjänstebilagan ärligen samt prislistan från tid till annan.

Betalningsvillkor

9) Om inte annat överenskommits gäller 20 dagars betalningsvillkor. Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift om 45 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Om betalning inte sker, förbehåller sig Bas i Ånäset rätten att vidta sedvanliga rättsliga åtgärder för indrivning av förfallna fordringar. Sådana åtgärder omfattar inkassoåtgärder med tillkommande inkassokostnader, ansökan om betalningsföreläggande och hänskjutande till allmän domstol. Om rättsliga åtgärder för indrivning av förfallna fordringar vidtas har Bas i Ånäset, med undantag från punkt 1, rätt att lämna ut nödvändig information till inkassoföretaget för att driva in fordran.

Avtalets giltighetstid och uppsägning

10) På uppdrag som löper tills vidare gäller en (1) månads ömsesidig uppsägningstid, om inte annat överenskommits i respektive Tjänstebilaga. Uppsägning ska ske skriftligen och riktas till de referenspersoner hos Kunden respektive Bas i Ånäset som framgår av Bas i Ånäsets fakturor till Kunden.

Rätt att omedelbart häva avtalet

11) Bas i Ånäset äger rätt att omedelbart häva Avtalet om:

  • Kundens betalning är mer än 30 dagar försenad,
  • Kunden upprepat inte levererar material och uppgifter i tid eller på annat sätt inte medverkar till att Uppdraget kan utföras såsom avtalats eller på annat sätt bryter mot ingånget Avtal,
  • Bas i Ånäset misstänker att Kunden bryter mot penningtvättsregelverk eller andra tillämpliga lagar, förordningar, redovisningsrekommendationer, myndighetsanvisningar eller andra tillämpliga bestämmelser,
  • Kunden behandlar Bas i Ånäsets medarbetare på ett oetiskt eller kränkande sätt, eller
  • Kunden försätts i konkurs, likvidation eller av annan anledning inte kan betala sina skulder.

12) Kunden äger rätt att omedelbart häva tjänsten enligt Tjänstebilagan om Bas i Ånäset inte utför tjänsten i enlighet med vad som avtalats och inte vidtar korrigerande åtgärder inom rimlig tid.

Ansvarsförsäkring

13) Bas i Ånäset förbinder sig att försäkra sig mot förmögenhetsskada för eventuellt ersättningsansvar gentemot Kunden.

Reklamation

14) Kunden ska skriftligen anmäla skada inom sex (6) månader från det att skadan har upptäckts eller borde ha kunnat upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem (5) är från Uppdragets utförande. Om Kunden ställer krav mot Bas i Ånäset har Bas i Ånäset, med undantag från punkt 1, rätt att lämna ut information i sådan omfattning och till de mottagare som är nödvändigt för att Bas i Ånäset ska kunna bevaka sin rätt och göra gällande tillämpliga försäkringar.

Ansvar och skada

15) Bas i Ånäset ansvarar för skada som Kunden lidit endast om skadan vållats av Bas i Ånäset genom fel eller försummelse vid Uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till 1 (1) miljon kronor om inte annat avtalats. Vid beräkning av skada utges inte ersättning för indirekta kostnader så som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande. Inte heller utges ersättning för ersättningsanspråk som Kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts endast efter ett på förhand skriftligt godkännande av Bas i Ånäset.

Personuppgifter

16) För att kunna fullgöra Avtalet med Kunden behöver Bas i Ånäset samla In och behandla personuppgifter. Bas i Ånäset är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Bas i Ånäset samlar in och behandlar. Uppgifterna kommer att behandlas för att fullgöra Bas i Ånäsets åtaganden gentemot Kunden och för att informera om nyheter och erbjudanden samt i marknadsföringssyfte.

17) När Bas i Ånäset utför ekonomi- och löneuppdrag är Bas i Ånäset personuppgiftsbiträde till Kunden. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor godkänner Kunden även ett av Personuppgiftsbiträdesavtalet, som bifogas till dessa Allmänna villkor.

Force Majeure

18) Om Bas i Ånäsets möjligheter att fullgöra sina skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom Bas i Ånäsets kontroll (”Force Majeure”), inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, pandemi, störningar eller avbrott i el, tele och/eller datadistribution, brand eller strejk, ska Bas i Ånäset vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.

Lagval och tvist

19) Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag ska tillämpas