Skip to content
Ånäset 0934-290 00

Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt bilen för privat körning i viss omfattning måste du skatta för ett förmånsvärde.

Det andra alternativet är att du har bilen privat och att företaget inte drar av några bilkostnader i näringsverksamheten. Då får du dra av 18,50 kr per mil inkomståret 2016 för tjänste­resorna.

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Bilförmån
Bilförmånsvärdet delas upp i två delar, dels en fast del och dels en rörlig del som påverkas av den privata drivmedelsförbruk­ningen.

Beräkning av förmånsvärdet

Den fasta delen av förmånsvärdet grundas dels på prisbasbeloppet och dels på nybilspriset. Den del av förmånsvärdet som grundar sig på nybilspriset består av en räntedel och en prisdel.

  • Basbeloppsdelen är 0,317 prisbasbelopp
  • Räntedelen är 75% av statslåneräntan (SLR) 30 november andra året före taxeringsåret. Denna ränta multipliceras med förmåns­bilens nybilspris.
  • Prisdelen är 9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp och 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (ett slags generellt lyxbilstillägg).

Extrautrustning

Värdet på extrautrustning läggs till det schablonberäknade ­värdet för själva bilen när förmånsvärdet ska räknas ut.

Företaget köper en tjänstebil som har ett nybilspris enligt Skatteverkets ­lista på 170 000 kr. Bilen utrustas dessutom med en ny stereo för 8 000 kr och dubbla airbags för 7 000 kr. Underlaget för förmånsvärdet blir därför 170 000 + 8 000 + 7 000 = 185 000 kr.

Fristående utrustning
Viss utrustning räknas som fristående utrustning. Värdet på ­denna typ av utrustning ska inte påverka förmånsvärdet. Det är dels mobiltelefon eller kommunikationsradio, dels vinschar, ­kranar och likn­ande.

Företaget betalar drivmedel

Om företaget betalar drivmedel för din privata körning ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bensin­pris på 15 kr per liter blir förmånsvärdet 120% x 15 = 18 kr per liter bensin.

Om du inte kan visa hur mycket av drivmedlet som hör till privatkörning respektive tjänstekörning beskattas du för 120% av marknadsvärdet för hela drivmedelsutgiften för bilen. Här har alltså de som har förmån av fri bil och fritt drivmedel ännu en anledning att föra körjournal.

Underlaget för arbetsgivaravgifter beräknas dock på den verkliga ­utgiften för bensinen för den privata körningen. Om bensinpriset är 15 kr per liter ska företaget alltså beräkna arbetsgivaravgifterna på detta belopp och inte på 18 kr (som preliminär­skatte­avdraget ska beräknas på). Detta gäller för anställda och för dig som har aktiebolag (du räknas ju som anställd). För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är det dock lite sämre – även egenavgifterna beräknas på beloppet uppräknat till 120% av marknadsvärdet (i det här fallet på 18 kr alltså).

Avdrag för tjänstekörning
Om du betalar allt drivmedel själv kan du för inkomståret 2016 dra av 9,50 kr per körd tjänstemil (6,50 kr per mil för diesel­bilar) i inkomstdeklarationen. Du måste kunna styrka tjänste­körningen med reseräkningar som innehåller upp­gifter om resornas ändamål och antal mil. Som anställd (ägare till aktiebolag) kan du ta ut dessa belopp som skattefria milersättningar istället för att göra avdrag i din egna deklaration.

Miljöbilar
Förmånsvärdet på en miljöbil jämkas ner till förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil. Detta gäller då nybilspriset för bilen är högre på grund av att bilen drivs med alternativa drivmedel. Det jämkade förmånsvärdet ska även användas vid beräkning av socialavgifter och preliminärskatteavdrag. Med miljöbil menar man en bil som är utrustad med teknik för drift helt, eller delvis, med andra drivmedel (t ex metanol, etanol, och gas) än bensin och diesel­olja eller är utrustad för att drivas med elektricitet.

Sexårsbilar
Förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år beräknas enligt ­speci­ella regler. Som utgångspunkt används bilens nybilspris (­plus värdet av extrautrustning). Nybilspriset får dock inte användas om det under­stiger ett visst schablonmässigt värde. Detta lägsta ­värde mot­svarar fyra prisbasbelopp. För inkomst­året 2016 blir det 4 x 44 400 kr = 177 200 kr.

Ringa användning

En tjänstebil som nästan enbart används i tjänsten beskattas inte. Detta gäller när bilen använts privat i endast ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning ett fåtal gånger per år (högst ett tiotal gånger) och sammanlagt högst 100 mil.

Dessa undantagsregler har väckt kreativiteten hos en del skatte­råd­givare. T ex har det förekommit tips på fria semesterbilar för de anställda. Sådana här upplägg avråder jag ifrån, då beskattning ­troligen kommer att göras enligt allmänna regler för naturaförmåner. Förmåns­värdet blir då vad det skulle kosta att hyra en bil under semestern.

Körjournal
Det är mycket viktigt att kunna bevisa hur bilen används. Antingen för att styrka tjänstekörningen för att få skattefri reseersättning eller avdrag i deklarationen, eller för att få rätt förmånsvärde för fritt drivmedel.