Ånäset 0934 290 00 Umeå 090- 343 59 69 info@bas.ac.se

Nya regler kring representation

Publicerad Saturday, April 01, 2017 00:00

Har ni missat de nya reglerna kring representation från 2017-01-01?

 

Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Du ska också ha en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms. Representation kan till exempel ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.


Så här mycket får du göra avdrag för

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck.

  • Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
  • Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Beräkna avdrag med schablon

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan du beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

Andra regler gäller vid inkomstbeskattning

Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgilla annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr. Reglerna gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Publicerad Monday, October 03, 2016 04:04
Som företagare kan du välja mellan två system för att dra av bilkostnaderna. Om bilen ägs eller hyrs av företaget får företaget dra av alla bilkostnader, både löpande driftskostnader och värde­minsk­ning. Om du då använt bilen för privat körning i viss omfattning måste du skatta för ett förmånsvärde.

Det andra alternativet är att du har bilen privat och att företaget inte drar av några bilkostnader i näringsverksamheten. Då får du dra av 18,50 kr per mil inkomståret 2016 för tjänste­resorna.

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Bilförmån
Bilförmånsvärdet delas upp i två delar, dels en fast del och dels en rörlig del som påverkas av den privata drivmedelsförbruk­ningen.

Beräkning av förmånsvärdet
Den fasta delen av förmånsvärdet grundas dels på prisbasbeloppet och dels på nybilspriset. Den del av förmånsvärdet som grundar sig på nybilspriset består av en räntedel och en prisdel.
  • Basbeloppsdelen är 0,317 prisbasbelopp
  • Räntedelen är 75% av statslåneräntan (SLR) 30 november andra året före taxeringsåret. Denna ränta multipliceras med förmåns­bilens nybilspris.
  • Prisdelen är 9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp och 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp (ett slags generellt lyxbilstillägg).
Extrautrustning
Värdet på extrautrustning läggs till det schablonberäknade ­värdet för själva bilen när förmånsvärdet ska räknas ut.

Företaget köper en tjänstebil som har ett nybilspris enligt Skatteverkets ­lista på 170 000 kr. Bilen utrustas dessutom med en ny stereo för 8 000 kr och dubbla airbags för 7 000 kr. Underlaget för förmånsvärdet blir därför 170 000 + 8 000 + 7 000 = 185 000 kr.

Fristående utrustning
Viss utrustning räknas som fristående utrustning. Värdet på ­denna typ av utrustning ska inte påverka förmånsvärdet. Det är dels mobiltelefon eller kommunikationsradio, dels vinschar, ­kranar och likn­ande.

Företaget betalar drivmedel
Om företaget betalar drivmedel för din privata körning ska denna förmån värderas till 120% av marknadsvärdet för drivmedlet för den privata körningen. Vid ett bensin­pris på 15 kr per liter blir förmånsvärdet 120% x 15 = 18 kr per liter bensin.

Om du inte kan visa hur mycket av drivmedlet som hör till privatkörning respektive tjänstekörning beskattas du för 120% av marknadsvärdet för hela drivmedelsutgiften för bilen. Här har alltså de som har förmån av fri bil och fritt drivmedel ännu en anledning att föra körjournal.

Underlaget för arbetsgivaravgifter beräknas dock på den verkliga ­utgiften för bensinen för den privata körningen. Om bensinpriset är 15 kr per liter ska företaget alltså beräkna arbetsgivaravgifterna på detta belopp och inte på 18 kr (som  preliminär­skatte­avdraget ska beräknas på). Detta gäller för anställda och för dig som har aktiebolag (du räknas ju som anställd). För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är det dock lite sämre – även egenavgifterna beräknas på beloppet uppräknat till 120% av marknadsvärdet (i det här fallet på 18 kr alltså).

Avdrag för tjänstekörning
Om du betalar allt drivmedel själv kan du för inkomståret 2016 dra av 9,50 kr per körd tjänstemil (6,50 kr per mil för diesel­bilar) i inkomstdeklarationen. Du måste kunna styrka tjänste­körningen med reseräkningar som innehåller upp­gifter om resornas ändamål och antal mil. Som anställd (ägare till aktiebolag) kan du ta ut dessa belopp som skattefria milersättningar istället för att göra avdrag i din egna deklaration.

Miljöbilar
Förmånsvärdet på en miljöbil jämkas ner till förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil. Detta gäller då nybilspriset för bilen är högre på grund av att bilen drivs med alternativa drivmedel. Det jämkade förmånsvärdet ska även användas vid beräkning av socialavgifter och preliminärskatteavdrag. Med miljöbil menar man en bil som är utrustad med teknik för drift helt, eller delvis, med andra drivmedel (t ex metanol, etanol, och gas) än bensin och diesel­olja eller är utrustad för att drivas med elektricitet.

Sexårsbilar
Förmånsvärdet för bilar som är äldre än fem år beräknas enligt ­speci­ella regler. Som utgångspunkt används bilens nybilspris (­plus värdet av extrautrustning). Nybilspriset får dock inte användas om det under­stiger ett visst schablonmässigt värde. Detta lägsta ­värde mot­svarar fyra prisbasbelopp. För inkomst­året 2016 blir det 4 x 44 400 kr = 177 200 kr.

Ringa användning
En tjänstebil som nästan enbart används i tjänsten beskattas inte. Detta gäller när bilen använts privat i endast ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning ett fåtal gånger per år (högst ett tiotal gånger) och sammanlagt högst 100 mil.

Dessa undantagsregler har väckt kreativiteten hos en del skatte­råd­givare. T ex har det förekommit tips på fria semesterbilar för de anställda. Sådana här upplägg avråder jag ifrån, då beskattning ­troligen kommer att göras enligt allmänna regler för naturaförmåner. Förmåns­värdet blir då vad det skulle kosta att hyra en bil under semestern.

Körjournal
Det är mycket viktigt att kunna bevisa hur bilen används. Antingen för att styrka tjänstekörningen för att få skattefri reseersättning eller avdrag i deklarationen, eller för att få rätt förmånsvärde för fritt drivmedel.
Än finns möjligheter att få ROT-avdrag med 50 procent av arbetskostnaden, även om regeringens förslag till skattehöjningar godkänns av riksdagen i höst.

Du kan få ROT-avdrag med 50 procent ett bra tag till, men då gäller det att tänka sig för, råder Vismas Spcs skatteexpert Jan-Erik W Persson. Den som planerar väl kan till och med få ROT-avdrag på 50 procent, även om jobbet görs under januari 2016.

Tre viktiga krav
Tre krav gäller för att du de närmaste månaderna ska kunna få ett ROT-avdrag på 50 procent av arbetskostnaden, även om de nuvarande reglerna försämras från nästa år:
  • Företaget som gör jobbet måste ha tagit emot betalningen av kundens del av arbetskostnaden för ROT-jobbet före utgången av år 2015.
  • ROT-arbetet måste vara utfört innan företaget begär sin utbetalning av ROT-avdraget från Skatteverket.
  • Företaget måste begära utbetalning av ROT-avdraget på 50 procent av arbetskostnaden från Skatteverket senast den 31 januari 2016.

Betalning tas emot av företaget under 2015

Ett benhårt krav är alltså att kunden måste ha betalat sin del av arbetskostnaden till utföraren innan år 2015 är slut liksom förstås att kunden har kvar utrymme för ROT-avdrag för 2015.

Pengarna ska ha nått företaget före årets slut så att det inte kan bli någon diskussion om saken. Betala helst via bank.

Det kommer att vara upp till företaget att bevisa att betalningen skett om Skatteverket kräver det, så kontantaffärer kring årsskiftet är inte att rekommendera.Trots att reglerna ska försämras från 2016 är det möjligt att få ROT-avdrag på 50 procent även för arbeten som utförs under januari 2016.

Men då krävs att du som kund senast nu i december 2015 betalar arbetskostnader för ett ROT-jobb i förskott, även om det kommer att utföras först under januari 2016.

Dessutom krävs det att företaget när det gjort jobbet lämnar in sin ansökan om ROT-avdraget inom föreskriven tid, dvs senast 31 januari 2016.

Ansökan om utbetalning senast i januari 2016
Oavsett när under 2015 som kunden har betalat sin del av arbetskostnaden för ett ROT-jobb så måste företaget ansöka om utbetalning av ROT-avdraget för jobbet senast den 31 januari 2016. Om ansökan kommer senare blir det inte en krona i utbetalning från Skatteverket.

Uppdaterat:

Vad säger Skatteverket vid en granskning?

Vi har fått frågan vad Skatteverket tycker om upplägget som beskrivs här ovan, och om det är kollat med Skatteverket så att det är ok att använda sig av detta. Här är skatteexpertens svar:

– Tyvärr är inte möjligt att få några bindande besked från Skatteverket i en skattefråga överhuvudtaget. Dock bör man kunna lita på att den skriftliga information som Skatteverket ger på sin hemsida också gäller när det kommer till praktiskt tillämpning av skattereglerna som beskrivs i de enskilda fallen. Och i det här fallet är informationen från Skatteverket ganska tydlig.
 
– Skatteverket skriver om saken här och det framgår tydligt tycker jag, att man har rätt till 50 procent i skattereduktion för ROT-arbeten utförda under januari 2016, förutsatt att kunden betalat sin del av arbetskostnaden i förskott under år 2015. En ytterligare förutsättning för ROT-avdrag på 50 procent är att utföraren ansöker om utbetalning av ROT-avdraget senast 31 januari 2016.

Text: Jan-Erik W Persson

Tjänsten Skattefullmakt upphör

Publicerad Tuesday, June 16, 2015 09:04
Från och med den 1 februari 2016 kommer tjänsten Skattefullmakt att upphöra.

Det innebär att man inte längre kommer att kunna betala skatt med skattefullmakt (autogiro).

För att undvika försenade betalningar bör du redan nu se över dina möjligheter att betala skatt på annat vis.

Deklaration

Publicerad Monday, June 16, 2014 09:11
Vi vill tacka alla våra kunder, nya och gamla för ett gott sammarbete även i år. Vi hoppas att vi ses igen nästa år. Trevlig sommar!

Ånäset

Storgatan 29
915 34 Ånäset

Tel 0934-290 00
Fax 0934-390 66

Umeå

Kabelvägen 10E
901 33 Umeå

Tel 090- 343 59 69

Dela vår sida

Information om cookies